ලේසියෙන්ම සිංහල type කරන්න

මේ හදලා තියෙන්නේ Google සමාගමේ නිර්මාණයක් විදියට.සරලව කියනවා නම් මේකේ…